بررسی تاثیر فعالیتهای بعد از مدرسه بر پیشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی

بررسی تاثیر فعالیتهای بعد از مدرسه بر پیشرفت تحصیلی

*هدبه:
ضمیمه شدن پرسشنامه بصورت رایگان
چکیده
هدف از تحقیق حاضر بررسی و مشخص کردن تأثیر فعالیت‌های فوق برنامه بر موفقیت‌های تحصیلی دانش آموزان می باشد.دراین تحقیق از روش همبستگی استفاده شد و جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان مقطع متوسطه شاهد شهرایلام تشکیل می دهند که از بین ۲۸۵ نفر دانش آموز بر اساس فرمول کوکران تعداد۱۶۴ نفرانتخاب شد. واز روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شدو ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر پرسش نامه فعالیت های فوق برنامه می باشد .
نتایج بدست آمده نشان داد  فعالیت های فوق برنامه ی دانش آموزان مقطع متوسطه شاهد شهر ایلام در طول سال تحصیلی مناسب نبوده،ارتباط آماری معناداری بین نوع فعالیت ها و تأثیرآن بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شاهد شهر ایلام  وجود ندارد،ارتباط آماری معناداری بین انگیزه ی دانش آموزان و تأثیرآن بر موفقیت تحصیلی مقطع متوسطه شاهد شهر ایلام وجود ندارد،میزان رضایت دانش آموزان مقطع متوسطه شاهد شهر ایلام از فعالیت های فوق برنامه مناسب نبوده،ارتباط آماری معناداری بین پایگاه اجتماعی و تأثیرآن بر میزان و نوع فعالیت های فوق برنامه دانش آموزان مقطع متوسطه شاهد شهر ایلام وجود نداردو به طور کلی ارتباط آماری معناداری بین فعالیت های فوق برنامه و موفقیت تحصیلی دانش آموزان وجود نداشت.
واژگان کلیدی:

موفقیت تحصیلی

فعالیت فوق برنامه

دانش آموزان متوسطه شاهد

 مقدمه
یکی از عرصه‌هایی که زندگی روزمره را بازنمایی می‌کند و قدرت و مقاومت را در زندگی انسان‌ها به نمایش می‌گذارد عرصه‌ی فراغت است. فراغت عرصه‌ای است که اختیار و آزادی انسان‌ها در آن عرصه بیشتر قابل اعمال است. در نتیجه برخلاف کار که انضباط بیشتری را ایجاب می‌کند، فضای مناسبی برای مقاومت در برابر رویه‌های فرهنگی جا افتاده و برای پدید آوردن روال‌ها و کردارهای جدید است. از این روست که گفته‌اند فراغت می‌تواند فرهنگ ایجاد کند و هویت افراد را آشکار سازد. برخی از پژوهشگران بر این باورند که پدیده  فراغت در سرتاسر تاریخ زندگی بشر وجود داشته و خاص زمان مشخصی نیست . اما برخی دیگر فراغت را پدیده‌ای می‌دانند که با تمدن صنعتی پیوند دارد و معتقدند که دارای دو ویژگی و شرایط خاص است که عبارتند از:
 ۱ـ تحت ‌تأثیر مراسم اجباری و الزامات فرهنگی و اجتماعی نیست، بلکه با اراده و اختیار فرد سپری می‌شود. (براون ،۱۹۹۶ ص۹۲) ،۲- از سایر فعالیت های ضروری زندگی روزمره نظیر خوردن متفاوت است. (دومازیه،۱۳۷۲،ص۵۶). واقعیت آن است که امروزه وجود و اهمیت بخشی به آن هم نتیجه‌ی رشد صنعت و هم نتیجه‌ی جامعه‌ی مصرفی بوده است فعالیت های اوقات فراغت امروزه از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی از آن به مثابه آینه فرهنگ جامعه یاد می‌کنند. به این معنی که چگونگی گذران اوقات فراغت افراد یک جامعه تا حد زیادی معرف ویژگی‌های فرهنگ آن جامعه است و ازاین نظرگاه،  کوشش برای شناسایی چگونگی‌گذران اوقات فراغت در یک جامعه یا یک گروه اجتماعی حائز اهمیت ویژه‌ای است. (شریفیان،۱۳۸۲).
فهرست مطالب
فصل اول کلیات تحقیق ۱
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- بیان مسأله ۳
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۳
۱-۴- اهداف تحقیق ۴
۱-۵- سوال های تحقیق ۵
۱-۶-  تعریف متغیرها ۵
فصل دوم پیشینه تحقیق ۷
۲-۱- مقدمه ۸
۲-۲-هدف اساسی فعالیت فوق‌برنامه ۹
۲-۳- فعالیت فوق برنامه و مکمل چیست؟ ۲۰
۲-۴- اهمیت فعالیت فوق برنامه و مکمل ۲۰
۲-۵- مراحل طراحی فعالیت فوق برنامه ۲۱
۲- ۶ –پیشینه تحقیق ۳۱
۲-۷- بررسی آراء و اندیشه‌های صاحبنظران ۴۰
۲-۸- چهارچوب تئوریک ۴۷
فصل سوم روش تحقیق ۵۰
۳-۱- مقدمه ۵۱
۳-۲-روش تحقیق ۵۱
۳-۳-شیوه اجرای تحقیق ۵۱
۳-۴-جامعه آماری وحجم نمونه ۵۱
۳-۵- روش نمونه گیری ۵۱
۳-۶-روش جمع آوری داده ۵۲
۳-۷-ابزارگردآوری داده ها ۵۲
۳-۸- روشهای تجزیه و تحلیل داده ها ۵۳
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها ۵۴
۴-۱-مقدمه ۵۵
۴-۲- فرضیه های تحقیق ۶۱
فصل پنجم بحث ونتیجه گیری ۶۷
۵-۱- مقدمه ۶۸
۵-۲- خلاصه ای از تحقیق ۶۸
۵-۳- نتیجه گیری کلی ۶۸
۵-۴- پیشنهادات ۷۰
۵-۵- محدودیت ها ۷۰
فهرست منابع ۷۱

قیمت فایل فقط ۲۹,۰۰۰ تومان

خرید

منبع :فایلینا

محل تبلیغات

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*