بررسی منابع و بنای اقتصادی روستا

دانلود پایان نامه رشته کشاورزی

بررسی منابع و بنای اقتصادی روستا

چکیده:
در بسیاری از سرزمین های جهان، روستاها با مشکلات بسیار مواجه اند. بخش عمده ای از این مشکلات به لحاظ دوری، پراکندگی و انزوای جغرافیایی روستاها می باشد. برای خروج از این انزوای جغرافیایی، دستیابی به فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی از اهمیت بسیار برخوردار است. با بهره گیری از این سیستم، روستاها خواهند توانست به سهولت با سایر فضاهای جغرافیایی در ارتباط بوده و نیازهای اطلاعاتی خود را به صورت انلاین از نقاط دیگر کسب نمایند. در بسیاری از روستاهای کشورهای پیشرفته این حالت دیده می شود.برای رسیدن به این سطح از کاربری، بسیاری از روستاها با مشکلات مهارتی مواجه می باشند که نیازمند به برنامه ریزی و توسعه زمینه های مهارتی می باشند.  امکانات لازم برای دسترسی به فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی در روستاها بسیار اندک بوده، و اقدامات انجام شده در این زمینه ناکافی است.
فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی بومی نیست و لازم است شرایط و مقتضیات خاص مناطق روستایی کشور در توسعه ICT روستایی در نظر گرفته شود تا مدل بومی توسعه دیجیتالی نواحی روستایی بدست آید.در دو دهه گذشته شهرهای ایران در این مورد توانسته اند به یک وضعیت نسبی دست یابند، ولی هنوز روستاها در این مورد با مشکل مواجه اند، لذا شکاف دیجیتالی بین شهر و روستا شدید است.
منابع اقتصادی روستاهای ایران عمدتا شامل ؛ کشاورزی( زراعت، باغداری، دامداری ، شکار و صید ) صنایع (دستی، روستایی، خانگی و کارگاهی) خدمات (عمومی، حمل و نقل و …) ، دادوستد و پیله وری و حتی درآمدهای حاصل از مهاجرتهای روزانه و فصلی است.  عمده ترین منابع اقتصادی روستاهای کشور، کشاورزی است . منابع و عوامل تولید بخش کشاورزی عبارتند از:  زمین، آب،  نیروی انسانی، سرمایه و تکنولوژی.
کلمات کلیدی:

اقتصاد روستایی

بنیان اقتصادی روستا

منابع اقتصادی روستاهای ایران

فهرست مطالب

منابع و عوامل تولید بخش کشاورزی ۳

زمین ۴
جدول(۱  ) سطح کاشت و میزان تولید محصولات کشاورزی ۱۳۸۲ (هکتار) ۱۸
جدول ( ۲ ) وضعیت اراضی کشور  به تفکیک استانها و آبی و دیم – ۱۳۸۲ ۲۰
تقسیم بندی اقتصادی زمین ۲۱
از نظر مالکیت ۲۳
انواع زمین از نظر نوع استفاده ۳۰
آب ۳۴
پائین بودن راندمان آبیاری ۴۱
اقتصاد آب در مناطق روستایی ۴۴
عرضه اقتصادی آب ۴۴
تقاضای آب ۴۶
نیروی انسانی ۵۱
جدول(۳ ) وضعیت سواد بهره برداران کشاورزی به تفکیک استانهای کشور(۱۳۸۲) ۵۷
جدول( ۴ ) بهره برداران  کشاورزی بر حسب وضع سواد و گروههای سنی : ۱۳۸۲ ۶۰
راهبردهای بکارگیری نیروی کار مازاد ۶۰

اشتغال و بیکاری در مناطق روستایی ۶۳

اشتغال در مناطق روستایی ۶۵
جدول(۵)-آمار جمعیت و شاغلان روستایی درطی سالهای  ۱۳۳۵ لغایت  ۱۳۷۵ (هزار نفر) ۶۷
جدول(۶) آمار شاغلین بخشهای اقتصادی در مناطق روستایی کشور (هزار نفر) ۷۰

وضعیت اشتغال و تحولات آن در بخشهای مختلف اقتصادی ۷۱

کشاورزی ۷۱
جدول (۷) توزیع تعداد و درصد شاغلین بخش کشاورزی بر حسب سن در سال‌های مختلف (هزار نفر) ۷۹

ساخت آموزشی شاغلین بخش کشاورزی ۸۰

جدول (۸) وضعیت شاغلین بخش کشاورزی بر حسب میزان سواد (هزار نفر) ۸۱
سرمایه ۸۴
نقش سرمایه در بخش کشاورزی ۸۴

اهمیت تمرکز سرمایه در مناطق روستایی ۸۹

منابع تامین سرمایه ۹۲
– منابع مالی رسمی ۹۳
بانک کشاورزی ۹۷
صندوق های روستایی ۱۰۵
شرکتهای تعاونی ۱۰۷
منابع مالی غیر رسمی ۱۱۲
– پیله وران و دکان داران: ۱۱۵
– سلف خران : ۱۱۵
– میدان داران ۱۱۶
– ربا خواران : ۱۱۷
زمینه های سرمایه گذاری در روستا ۱۲۱
نقش سرمایه به عنوان یک عامل تولید ۱۲۲

سرمایه‌گذاری در جهت‌ توسعه‌ و بهبود استفاده از منابع آب و زمین ۱۲۴

جدول شماره  ( ۹ ) روند تغییرات اراضی زیر کشت آبی و دیم(هزار هکتار) ۱۲۷
سرمایه‌گذاری در زمینه‌های نیروی انسانی و تحقیقات ۱۳۰
زمینه‌های سرمایه‌گذاری نیروی انسانی با آموزش، ترویج‌ و تحقیقات است: ۱۳۱
سرمایه و تکنولوژی ۱۳۷
مدیریت ۱۳۹

نقش بازاریابی در اقتصاد روستایی ۱۴۳

بازاریابی محصولات کشاورزی ۱۴۳

عوامل بازار ۱۵۵
منابع ۱۶۸

قیمت فایل فقط ۴۹,۰۰۰ تومان

خرید

منبع :فایلینا

محل تبلیغات

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*