توسعه و توسعه یافتگی و مشکلات آن

توسعه و توسعه یافتگی و مشکلات آن

مقدمه:
پیشرفت تکنولوژی در گذشته نه چندان دور مهم ترین عامل تحول نظام جهانی جامعه انسانی بوده است و کمترین تردیدی نیست که در طی دهه های آینده نیز همین نقش را با قدرت و دامنه ای بیشتر ادامه خواهد داد. از طرفی بهترین راه برای سنجش تفاوت های موجود میان یک جامعه کشاورز و یک جامعه صنعتی عبارت است از معیار قرار دادن تغییرات قابل اندازه گیری که در اثر تبدیل یک تکنولوژی کهنه به یک تکنولوژی نو پدید می آید . صنعتی شدن کشاورزی تاثیری انقلابی بر تولید مواد غذایی و الیاف بر جای گذاشته است جامعه های صنعتی اینک قادرند مقدار معینی غلات، الیاف ، شیر یا گوشت را با مقدار کار ناچیزی که بسیار کمتر از مقدار کار لازم در جوامع کشاورزی است تولید نمایند و البته تکنولوژی جوامع صنعتی بس توانمندتر و مولدتر از تکنولوژی پیشرفته-ترین جامعه های کشاورزی گذشته است. از سویی در جوامع صنعتی امروزی تاثیر نوآوری تکنولوژی معمولاً قبل از هر چند در نظام های اقتصادی آن جامعه بازتاب دارد و متعاقباً در بخش های دیگر اجتماع، فرهنگ، سیاست و… 
به خوبی می دانیم رسیدن به توسعه یافتگی منوط به فراهم آوردن شرایط مختلف و متفاوتی می باشد و از طرفی برنامه ای ست بلند مدت که با یک راهکار و مدت زمان مشخص و کوتاه قابل دسترسی نیست بلکه نیازمند برنامه ای بلند مدت و همه جانبه (از لحاظ سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی) می-باشد.بنابراین با توجه به تاثیرات پردامنه و عمیق فناوری ها بر جامعه در این مطالعه منحصراً نقش تکنولوژی به روند توسعه اقتصادی ـ اجتماعی ایران بعد از انقلاب اسلامی را می سنجیم.به امید روزی که با پژوهش های علمی و دقیق به علل ناکامی صد ساله ایران مسیر در توسعه پی برده و با ارائه راهکارها با توجه به شرایط جامعه، به توسعه این راه مطلوب در همه زمینه ها برسیم.
کلمات کلیدی:

توسعه Development

توسعه یافتگی

شاخص های توسعه

شاخص سازی

فهرست مطالب
مقدمه ۲
مطالعه مقدماتی ۳
بیان مسئله ۴
ضرورت مساله ۸
اهداف تحقیق ۹
قلمرو مطالعاتی ۱۱
پیشینهی تحقیق ۱۲
موانع و تنگناهای تحقیق ۱۳
۱-۲ ) مبانی و مباحث نظری : ۱۵

نظام جهانی ۱۵

والرشتاین نظام جهانی را به سه بخش تقسیم کرده است. ۱۶
سیفاللهی راهکارهای راهبردی و کاربردی نیز ارائه میدهد از جمله ۲۲
۲-۲ ) سوالات تحقیق : ۲۴
۳-۲ ) فرضیه های تحقیق ۲۴
۴-۲ ) تعیین متغیرهای مستقل و وابسته   : ۲۴
۵-۲ ) شاخص سازی : ۲۵
شاخص های انتخاب فناوری ۲۶
۵-۳) تعریف مفاهیم: ۲۶

توسعه: (Development) 26

توسعه اقتصادی (Ecomonic development) 26

توسعه اجتماعی (Socisl devdlopment) 27

مدل و الگوی نظری ۲۸
۳-۴ جامعه آماری و حجم نمونه ۳۰
۳-۵ ابزار گردآوری دادهها ۳۰
۳- ۶ شیوه نمونه گیری ۳۱
جدول شماره ۱: برآورد زمانی و نیروی انسانی برای اجرای طرح ۳۱
جدول شماره ۲: برآورد مالی اجرای طرح (ریال) ۳۲
منابع و ماخذ : ۳۳
پیوست ۳۴

قیمت فایل فقط ۱۴,۰۰۰ تومان

خرید

منبع :فایلینا

محل تبلیغات

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*