پایان نامه کارشناسی رشته علوم اجتماعی و روانشناسی با عنوان مبانی نظری فناوری آموزشی

پایان نامه کارشناسی رشته علوم اجتماعی و روانشناسی با عنوان مبانی نظری فناوری آموزشی

تعریف تکنولوژی آموزشی

تکنولوژی آموزش در طول سالهایی که کارشناسان آن را به کار برده‌اند، دستخوش تغییراتی شده است ک علاوه بر تغییر در جنبه‌های ظاهری، در محتوا و معنای آن نیز تغییرات رخ داده است. برای درک بهتر تعریف و معنای اصطلاح تکنولوژی آموزشی، لازم است به معنای هر یک از واژه‌های تشکیل دهنده آن توجه کنیم. 

الف) تعریف تکنولوژی 

شناخت دقیق تعریف، موضوع و قلمرو رشته تکنولوژی آموزشی تا حدود زیادی به ریشه‌یابی کلمه تکنولوژی بستگی دارد. این واژه از کلمه تکنولوژیا در یونانی به معنای انجام دادن سیستماتیک یک هنر یا حرفه گرفته شده است. بخش اول این کلمه (techno) تلفیقی از معنای یک هنر و یک فن مشتمل بر دانش مربوط به اصول و توانایی دستیابی به نتایج مورد نظر است. به عبارت دیگر فن به معنای مهارتهای عملی مانند دانستن و انجام دادن است. ریشه کلمه (logos) نیز به معنای استدلال، تبیین، اصل و ارائه دلیل است. بنابراین تکنولوژی به معنای بکارگیری مستدل با منطقی دانش خواهد بود. 
بنابراین تکنولوژی به معنی هر گونه مهارت عملی است که در آن از نتایج و یافته‌های علمی استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، تکنولوژی به  معنی دانش کاربردی در مقابل علم محض است. این کلمه در اصل از دو کلمه «تکنیک و لوژی» تشکیل شده  است. «تکنیک» به معنای انجام دادن ماهرانه هر کار و «لوژی» – معادل پسوند «شناسی» و به معنای «علم و دانش» است. بنابراین، تکنولوژی را می‌توان روش شناسی یا دانش و علم به روشهای ماهرانه انجام دادن امور دانست، این معنای دوم چیزی است که واژه تکنولوژی بیشتر برای بیان آن به کار رفته است. دانش تکنولوژی دارای مفاهیم، قواعد و ساختار و تغییرات خاص خود است که برخاسته از، و نهفته در فعالیت انسانی است. در مقابل دانش محض یا دانش علمی که به بیان جهان طبیعی و پدیده‌های موجود در آن می‌پردازد، دانش تکنولوژیک درباره روشهای انجام دادن امور است، که از طریق فعالیت تعریف می‌شود و با فعالیت به وجود می‌آید و به کار گرفته می‌شود. 
کلمات کلیدی:

رسانه

الگوهای آموزشی

هدفهای آموزشی

فناوری آموزشی

راهبردهای یادگیری

فهرست مطالب
مبانی نظری فناوری آموزشی ۱

فصل اول:تعریف تکنولوژی آموزشی ۱

الف) تعریف تکنولوژی ۱

ب) تعریف آموزش از دیدگاههای مختلف ۲

ج) تعریف تکنولوژی آموزشی ۷
شکل ۱ – رابطه علوم محض با علوم کاربردی ۸
شکل ۲- طبقه بندی ابعاد و حیطه‌های رشته تکنولوژی آموزشی ۹

تاریخچه پیدایش و تحول تکنولوژی آموزشی ۱۰

جدول ۱- دوره‌های تحول رشته تکنولوژی آموزشی از آغاز تکوین تاکنون ۱۲
تعریف رسانه و وسایل آموزشی ۱۶
تحقیق درباره رسانه‌ها ۱۷
نتایج تحقیقات در زمینه رسانه‌ها ۲۱

دوره دوم: رویکرد تعبیری- شناخت گرایی- تکنولوژی نظامها ۲۵

مباحث محتوایی تکنولوژی آموزشی در دوره دوم ۲۷
رخداد سوم: ۳۱

دوره سوم: رویکرد اقتصادی- ساخت گرایی- تکنولوژی متفکرانه ۳۷

کاربرد و دستاوردهای کنونی رشته تکنولوژی آموزشی ۴۰
رابطه رشته تکنولوژی آموزشی با سایر رشته‌های علوم تربیتی ۴۴
ماهیت کاربردی این رشته دو نوع ارتباط را با سایر رشته‌های درون و بیرون علوم تربیتی برقرار می‌کند: ۴۵
ارتباط با رشته‌های مهندسی: ۴۵
ارتباط با رشته‌های همجوار: ۴۶

فصل دوم آماده سازی ۴۹

الف) الگوهای آموزشی ۴۹
۱- الگوی کمپ ۵۱
۲- الگوی انستیتوی توسعه آموزشی ۵۲
۳- الگوی روش تهیه برنامه‌های آموزشی ضمن خدمت ۵۵
۴- الگوی تهیه نظامهای آموزشی ۵۵
۵- الگوی آموزش معیاری ۵۵
ب) سنجش نیازها ۵۶
تعریف نیاز ۵۷
شکل ۹- سنجش نیازها ۵۸
ج) تحلیل موضوع ۶۱
در این قسمت به بحث درباره روشهای تجزیه و تحلیل هر یک از موضوعات عملی و نظری می‌پردازیم: ۶۴
۱- تجزیه و تحلیل موضوعات عملی ۶۴
۲- تجزیه و تحلیل موضوعات نظری ۶۶
د) تعیین و اندازه‌گیری مهارتهای ورودی فراگیران ۶۹
ه) طراحی نظام مدیریت ۷۳

طراحی نظام مدیریت شامل پنج فعالیت است که در ذیل به شرح هر یک از آنها می‌پردازیم: ۷۵

۱- برنامه‌ریزی ۷۵
۲- سازماندهی ۷۷
۳- هماهنگی ۷۹
۴- ارزشیابی ۸۱
۵- گزارش ۸۲

فصل سوم طراحی ۸۲

الف) تعیین هدفهای آموزشی ۸۲

۱- طبقه بندی هدفهای آموزشی بلوم ۸۶
طبقه بندی هدفهای آموزشی در حیطه شناختی ۸۶
طبقه بدنی هدفهای آموزشی در حیطه عاطفی ۸۸
طبقه بندی هدفهای آموزشی در حیطه روانی- حرکتی ۸۹
۱- دریافت (آگاهی از اشیاء و کیفیت آنها): ۸۹
۲- آمادگی (آمادگی و تطبیق برای انجام دادن یک عمل خاص): ۸۹
۳- پاسخ هدایت شده (رفتاری که زیر نظر مربی انجام شود): ۸۹
۴- خودکار شدن عمل (رفتار یادگیری شده به صورت عادت در می‌آید): ۹۰
۵- رفتار مرکب (رفتار ماهرانه و با صرف حداقل وقت و انرژی انجام شود): ۹۰
۶- تطبیق و ابداع (تغییر رفتار با توجه به تغییر وضعیت). ۹۰
۲- طبقه بندی هدفهای آموزشی گانیه ۹۱
۱- مهارتهای ذهنی ۹۴

۲- راهبردهای شناختی ۹۵

۳- اطلاعات لغوی ۹۵
۴- مهارتهای یدی ۹۶
۵- گرایشها ۹۶
۳- طبقه بندی هدفهای آموزشی مریل ۹۷
ب) طراحی آموزشی ۱۰۵
۱- الگوی طراحی آموزشی مبتنی بر رویکرد سیستمی ۱۰۷
طراحی آموزشی در سطح خرد ۱۰۷

طراحی آموزشی در سطح کلان ۱۰۷

۲- الگوی طراحی گانیه و بریگز ۱۰۸
۳- الگوی طراحی مریل (نظریه نمایش اجزاء) ۱۱۵
اینک به بررسی سوال محوری سوم می‌پردازیم: ۱۲۷
ج) روشهای ارائه و ارزشیابی آموزش کدامند؟ ۱۲۷
۴- الگوی طراحی رایگلوث (نظریه شرح و بسط) ۱۳۰
الف) اجزاء تشکیل دهنده آموزش کدامند؟ ۱۳۱
ب) ترتیب و توالی اجزاء آموزش به چه شکل است؟ ۱۳۲
ج) روشهای ارائه و ارزشیابی آموزش کدامند؟ ۱۳۷
مراحل بکارگیری الگوی رایگلوث در طراحی آموزش ۱۳۹
۵- طراحی انگیزه‌ای آموزش ۱۴۰
۶- الگوی طراحی آموزش مبتنی بر رویکرد ساخت گرایی ۱۵۱
۲- موارد مربوط ۱۵۹ ۱۶۰
۳- منابع اطلاعاتی ۱۶۲
۴- ابزارهای شناختی (ساختن- دانش) ۱۶۳
۵- ابزارهای مباحثه/ همکاری ۱۶۸
۶- پشتیبانی اجتماعی/ زمینه‌ای ۱۷۰
پشتیبانی یادگیری در محیطهای یادگیری ساخت گرا: ۱۷۱
ج) انتخاب رسانه آموزشی ۱۸۲
تعریف رسانه آموزشی ۱۸۳
وسایل کمک آموزشی ۱۸۳
تفاوت رسانه آموزشی با وسایل کمک آموزشی ۱۸۴
تحقیقات در زمینه رسانه‌ها ۱۸۶
تحقیقات عکس‌العملهای شناختی در مواجهه با رسانه‌ها ۱۹۱
۱- گرایش شاگرد نسبت به رسانه ۱۹۲
۲- برداشت شاگرد از میزان سهولت یا صعوبت یادگیری از یک رسانه ۱۹۴
۳- انتخاب روش و رسانه به وسیله فراگیر ۱۹۴
اصول انتخاب رسانه ۱۹۶
د) تعیین راهبردهای یادگیری ۱۹۸

انواع راهبردهای یادگیری ۲۰۱

۱- راهبردهای تکرار و تمرین پایه ۲۰۲
۲- راهبردهای تکرار و تمرین پیچیده ۲۰۲
۳- راهبردهای شرح و بسط پایه ۲۰۳
۴- راهبردهای شرح و بسط پیچیده ۲۰۵
۵- راهبردهای سازماندهی پایه ۲۰۶
۶- راهبردهای سازماندهی پیچیده ۲۰۷
۷- راهبردهای نظارت بر درک مطلب ۲۰۹
۸- راهبردهای احساسی و انگیزه‌ای ۲۱۰

قیمت فایل فقط ۶۹,۰۰۰ تومان

خرید

منبع :فایلینا

محل تبلیغات

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*